Loading...

Priekuļu novada centrs

Ciema identitātes un publiskās ārtelpas attīstības koncepcija un stratēģija
Sākums /  Projekti /  Priekuļu novada centrs

1. Kur & kāpēc

Priekuļi nekur nesākas un nebeidzas. Tie vienmēr turpinās. No pagātnes uz nākotni, no nākotnes uz tagadni un no tagadnes visos iespējamos virzienos. Priekuļi ir stāsts pats par sevi. Par pieķeršanos zemei un brīvai kustībai vienlaicīgi. Par rimtu sadzīvi un skaļām ambīcijām. Par četriem gadalaikiem ainavā, kas mīt te iekšā, te ārā. Vai tās būtu perfekti taisnas kartupeļu vagas ainaviskajos laukos vai strauji līkloči Gaujā un sporta trasēs. Vai lidlauka skrejceļa ass, kas ietriecas debesīs vai tīras burkānu un ziedu rindas mazdārziņos. Vai meža takas cauri kalniem un lejām. Priekuļi vienmēr kaut kur ved. Un aizved. Mājās.

2. Kas

Priekuļu ciema fizisko un mentālo vidi raksturo dažādi mērogi, kas ir savstarpēji saistīti un nedalāmi, tomēr izšķirami. Pirmkārt, tā ir atrašanās jaunizveidotā novadā, kas līdzīgi kā daudzviet citur Latvijā ir sarežģīts diskusiju objekts, jo 2009. gadā realizētā administratīvā novadu reforma nereti tika veikta steigā, neņemot verā demogrāfisko dinamiku, lokāli-vēsturisko kontekstu un tradicionālās uzņēmējdarbības saiknes, kā arī vienkāršus ekonomiskās izaugsmes apsvērumus, kas ir tieši saistīti ar iedzīvotāju skaitu un pakalpojumu pieejamību (sasniedzamību). Pirmā Priekuļu pazīme – vēsturiskās identitātes neskaidrā nākotne. Otrā Priekuļu pazīme – vienas no skaistākajām ainavām Latvijā. Trešā Priekuļu pazīme – Priekuļi un Cēsis ir gandrīz viens un tas pats un to ikdienas saistība ir neapstrīdama. Ceturtā Priekuļu pazīme – publiskā ārtelpa var kļūt par vidi, kur attīstīt vietējās kopienas saliedētību, stiprināt sociālo kapacitāti, lokālekonomiku un atpazīstamību valsts mērogā. Piektā Priekuļu pazīme – attīstības izaicinājumi nav unikāli, bet tos nedrīkst ignorēt – tam vairs nav laika. Sestā Priekuļu pazīme – bagāta dabiskā vide un vēsturiski vērtīgas materiālsociālās prakses (mazdārziņi, rūpes, sports kā kultūras sastāvdaļa, miers un procesu rimtums). Septītā Priekuļu pazīme – nepieciešamība ne tikai pēc estētiskas, bet arī ētiskas un funkcionālas publiskās ārtelpas. Astotā Priekuļu pazīme – ciema nākotne un dzīvotspēja (ilgtspēja) ir atkarīga no jauniešu sociālās kapacitātes stiprināšanas, uzņēmējdarbības iespēju daudzveidošanas un tādas dzīves vides veidošanas, kas ir droša jaunajām ģimenēm, ambicioziem un zaļi strādājošiem uzņēmumiem un mieru alkstošiem senioriem no visas pasaules.

3. Kā & kuri

Risinājumi ir konceptuāli, tomēr to saturs (ētika) un forma (estētika) pilnībā izriet no uzstādījuma ka, ar to palīdzību pēc iespējas tiešāk jāspēj sekmēt vietējo resursu apguvi un investēšanu vietējo problēmu risināšanā. Koncepcijas ietvaros šie risinājumi atspoguļo vēlamo situāciju, bet ir laikā un telpā transformējami, vienkāršojami un ieviešami pa kārtām, integrējot vietrades pieeju, to radīšanā iesaistot vietējos iedzīvotājus. Vislielāka projekta ambīcija ir radīt realizējamu vīziju, kas Priekuļu publiskajā ārtelpā palīdzētu radīt jaunas vietas un pašu publisko ārtelpu padarītu par vienotu vietu ciema sadzīvē un ikdienā. Atsaucoties uz darba uzdevumu, šie risinājumi ir vērsti uz Priekuļa ciema identitāti, gājēju un velosipēdu savienojumu izveidi, kā arī Priekuļu centra konceptualizēšanu caur jaunu un daudzveidīgu atpūtas vietu radīšanu. Pāri visam šī projekta vēlme ir iedvesmot, uzsākt diskusiju un ieskicēt potenciālo virzienu, nevis pilnibā definēt katru attīstības aspektu.
Projekta apraksts

Klients: Priekuļu novada pašvaldība

Datums: 15 jūnijs 2016 - 18 septembris 2016

Tiešsaite: www.priekuli.lv/pasvaldiba/attistibas-planosana/priekulu-ciema-identitates-un-publiskas-artelpas-koncepcija-un-strategija

Projekts “Priekuļu ciema identitātes un publiskās ārtelpas koncepcija un stratēģija” ir atvērts un drosmīgs aicinājums uz Priekuļu ciemu paraudzīties citādāk, kā ierasts klasisku pilsētplānošanas un vides dizaina pieeju ietvaros, kas lielākoties fokusējas uz vides telpiskajiem un estētiskajiem aspektiem, ignorējot to, kas slēpjas aiz šādām fasādēm.

Šis dokuments ir atšķirīgs ar to, ka ir ticis veidots kā vietrades projekts, kas, vienkārši izsakoties, paredz daudz lielāku uzmanības pievēršanu tieši vietām kā daudzdimensionāliem un unikāliem telpas apstākļiem, ko raksturo ne tikai fiziskās dimensijas, bet arī vietas gars un atmosfēra, cilvēku pieķeršanās, vides identitāte, kultūras stāsti, plaša spektra emocijas un dažādi citi pilsētvidi raksturojošie kvalitatīvie aspekti, kā piemēram tautsaimniecības, vides, sabiedrības un kultūras dimensijas.

Līdz ar to šis projekts Priekuļu ciema attīstību iztirzā gan telpiskos (kvantitatīvos), gan vietu (kvalitatīvos) mērogos, kas, savukārt, izvirza uzdevumu un nosacījumu ikvienam šīs koncepcijas lasītājam uzdrīkstēties iztēloties tādus Priekuļus, kas ir ne vien pamats vēsturiskam, bet arī uz nākotni vērstam lepnumam, kura radīšanā iesaistāma visa vietējā sabiedrība.

Ar to domājot, ka mūsdienu ģeopolitsko notikumu kontekstā Priekuļi ir ne vien vieta, ko sargāt un ar kuru lepoties, bet arī ar ko strādāt un pārveidot tādā veidā, kas ir harmonisks dabai, sociāli iekļaujošs sabiedrībai, kultūras saturu ģenerējošs institūcijās un finansiāli ilgtspējīgs visiem ekonomisko aktivitāšu dalībniekiem.

Tomēr pāri visam šis projekts nav mēģinājums neiederīgi un nekritiski piedāvāt nereālas idejas, kas robežojas ar utopijām. Drīzāk ir nepieciešama kolektīva pašvaldības un vietējo iedzīvotāju diskusija un vienošanās, ka šis var būt sākums uz kā būvēt jau pavisam citādu plānošanas procesu un tā prioritātes, par pamatu ņemot vietas kritiskā satura atklāšanu, konteksta kartēšanu, drosmīgu lēmumu pieņemšanu un pašpietiekamu Priekuļu eksistenci vismaz tuvākā gadsimta laikā.

„Priekuļu ciema identitātes un publiskās ārtelpas koncepcija un stratēģija” ir dokuments, kas lietojams kā rīcību karte, darba materiāls un vadlīnijas turpmākam pašvaldības darbam, radot Priekuļus par vietu, kur palikt!135952e7adbd2d62b7e0c4b0427df7dd.png91ae1567ae68a688cdafa105b9ca9f38.jpg985fa63eb4430a2ce571358b886baa2e.jpgb4cb423ccc331805349847250beb0d7b.jpg